หน้าหลัก - sage.co.th

We earnestly run our business by holding the occupational moral,
being honest, responsible for clients and society and having an effective financial management.

We aim to develop our organization and bring innovation to use with
performing for quality and modern work.

20 YEARS PASS
KEEP GOING FOR GREAT.

SAGE DESIGN & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ก่อตั้งโดยกลุ่มคนในวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกร โดยความเชื่อว่า
“ คนที่ก่อสร้างได้ดี คือคนที่เข้าใจงานออกแบบ และ คนออกแบบที่ดีต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ในงานก่อสร้าง ”

ดังนั้นจึงจดทะเบียน เป็นบริษัทที่ทำงานด้านการออกแบบ และก่อสร้างควบคู่กันไป เพื่อมุ่งให้บริการงานออกแบบก่อสร้างอาคาร อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานของงานระดับสูงสุด

OBJECTIVE

ให้บริการงานออกแบบก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน และอาคารอื่นๆ โดยมุ่งเน้นในการวางแผนที่ดี, การควบคุมบริหารงาน ก่อสร้าง มีแบบแผนและถูกต้อง, การทำงานเป็นทีม คัดเลือกและพัฒนาบุคลากรองค์กร ทั้งในส่วนงานก่อสร้าง และส่วนงาน บริหารจัดการ ให้มีทักษะและมีความรับผิดชอบต่องาน